Kevin sam w domu

Chris Colum­bus, John Hughes i John Wil­liams. Macau­lay Cul­kin, Joe Pesci i Daniel Stern. Tak, dziś – a więc 23. grud­nia 2017 roku – poroz­ma­wia­my w Kon­glo­me­ra­cie Pod­ca­sto­wym o fil­mie, któ­ry jest w naszym kra­ju tak popu­lar­ny, że fakt ten docze­kał się wła­snej cie­ka­wost­ki na IMDB! Zapra­sza­my ser­decz­nie na recen­zję obra­zu „Kevin sam w domu” (1990) =)

Ile minut trwa słyn­na sekwen­cja z pułap­ka­mi? Dla­cze­go w cza­sie pierw­sze­go spo­tka­nia Kevi­na z sąsia­dem rana tego dru­gie­go krwa­wi? Któ­re ele­men­ty sce­no­gra­fii naj­efek­tyw­niej budu­ją kli­mat Boże­go Naro­dze­nia? Czy pozo­sta­wie­nie Kevi­na same­go w domu zosta­ło odpo­wied­nio uza­sad­nio­ne fabu­lar­nie? Któ­re dia­lo­gi były rze­ko­mo impro­wi­zo­wa­ne? Co nas bawi­ło? Co smu­ci­ło? I wresz­cie… czy kult, jakim cie­szy się ten film w Pol­sce i na świe­cie, jest zasłu­żo­ny? Posłuchajcie!

W pod­ca­ście wyko­rzy­sta­no utwór Scot­ta Hol­me­sa „This is Chri­st­mas”. Utwór dostęp­ny jest w ser­wi­sie http://freemusicarchive.org/

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.