Gabinet osobliwości Guillermo del Toro – Dzieło Pickmana/Koszmary w domu wiedźmy

Man­do i Jer­ry powra­ca­ją do „Gabi­ne­tu oso­bli­wo­ści Guil­ler­mo del Toro” i zapra­sza­ją na omó­wie­nie kolej­nych dwóch seg­men­tów, tym razem będą­cych adap­ta­cja­mi pro­zy H.P. Love­cra­fta, czy­li „Dzie­ła Pick­ma­na” w reży­se­rii Keitha Tho­ma­sa oraz „Kosz­ma­rów z domu wiedź­my” wykre­owa­nych przez Cathe­ri­ne Har­dwic­ke. Czy twór­ca fatal­nej „Pod­pa­lacz­ki” odku­pił swo­je winy prze­no­sząc na ekran tekst Love­cra­fta? Jak twór­cy – kolej­nej po „Mistrzach hor­ro­ru” – ekra­ni­za­cji opo­wia­da­nia „The Dre­ams in the Witch House” pode­szli do mate­ria­łu źró­dło­we­go? Czy dzi­siaj oma­wia­ne odcin­ki nadal trzy­ma­ją dobry poziom pierw­szej poło­wy seria­lu, czy może poja­wi­ły się pierw­sze rysy? Posłuchajcie. 

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:00:22 – Dzie­ło Pickmana
  • 00:16:13 – Kosz­ma­ry w domu wiedźmy

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.