Conan – Miecz barbarzyńcy: Kult Kogi Thuna

Misty­Pop i Jer­ry powra­ca­ją do tema­tu Cona­na, a wszyst­ko przy oka­zji kolej­nej serii z Bar­ba­rzyń­cą ser­wo­wa­ną nam przez Marvel. „Conan – Miecz bar­ba­rzyń­cy” ze sce­na­riu­szem Dug­ga­na i rysun­ka­mi Gar­neya to kom­plet­nie odmien­ne podej­ście od tego co zaofe­ro­wał nam Aaron w ramach swo­je­go runu. Ale czy to źle? To zale­ży! W odcin­ku posłu­cha­cie o tym jak spraw­dza się Conan w takiej – bar­dziej sku­pio­nej na pro­stej roz­ryw­ce – opo­wie­ści, jak dzia­ła­ją ilu­stra­cje Gar­neya, a w bonu­sie pano­wie poga­da­ją chwi­lę o pla­no­wa­nym seria­lu o Cona­nie, któ­ry zapo­wie­dział wstęp­nie Net­flix. Pole­ca­my Waszej uwadze.

Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w księ­gar­ni Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.