Filmy wakacyjne cz. 15

Zapra­sza­my na pod­ca­sto­we opo­wie­ści o wędrów­kach i spa­ce­rach po Kra­ko­wie, inspi­ro­wa­ne fil­ma­mi oglą­da­ny­mi w górach. Dzi­siaj miej­sko – auto­bus popro­wa­dzi sam Toby Jones, opo­wie­my o archi­tek­tu­rze dro­gich osie­dli oglą­da­nych zza kie­row­ni­cy (rowe­ru), ale też zie­lo­no – w lesie i przez pola za rękę z bry­tyj­skim podróż­ni­kiem Rober­tem Mac­far­la­nem. W dzi­siej­szym odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • Don’t For­get the Dri­ver (2019)
  • Książ­ka: Szla­ki. Opo­wie­ści o wędrów­kach – Robert Mac­far­la­ne (2012)
  • Ruin Me (2017)
  • You might be a kil­ler (2018)
  • Ash Vs Evil Dead (2015) – sezon 1

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.