Przecast 27 – Romantyczni jak Ford i Hauer w deszczu

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu roz­ma­wia­my mię­dzy inny­mi o zwia­stu­nach nowych odsłon „Anna­bel­le” i „Ter­mi­na­to­ra”, o pro­ble­mach fil­mo­we­go „Jeża Soni­ca”, o block­bu­ste­rach, któ­re spo­tka­ły się z dość chłod­nym przy­ję­ciem oraz o dość zróż­ni­co­wa­nych kome­diach, któ­re skra­dły nasze ser­ca. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

 • 00:01:08 – Wra­ca­my do domu (War­re­nów) w dru­gim zwia­stu­nie fil­mu „Anna­bel­le Comes Home”
 • 00:10:26 – Kubeł zim­nej wody, czy­li zwia­stun fil­mu „Ter­mi­na­tor: Mrocz­ne przeznaczenie”
 • 00:22:36 – Muszę zasu­wać, czy­li nie­zwy­kłe przy­go­dy fil­mu „Jeż Sonic” i SEGAverse
 • 00:43:11 – Kry­ty­ko­wać czy nie kry­ty­ko­wać? – recen­zja fil­mu „Vale­rian i mia­sto tysią­ca Planet”
 • 00:50:09 – Zmierzch mło­dych doro­słych – recen­zja fil­mu „Zabój­cze maszyny”
 • 01:02:31 – Sza­ro, buro i CGI – recen­zja fil­mu „Hob­bit 3”
 • 01:12:54 – Zło­te lata Olse­nek, czy­li recen­zja „Czy to Ty, czy to ja”
 • 01:18:56 – Tro­chę inny stand-up, czy­li recen­zja „Amy Schu­mer Growing”
 • 01:28:34 – Czy my napraw­dę pole­ca­my Ada­ma San­dle­ra? – „Adam San­dler 100% Fresh”
 • 01:33:44 – If you smell what The Rock is cooking, czy­li recen­zja „Figh­ting with my family”
 • 01:37:42 – Dla­cze­go o tym seria­lu jest tak cicho, czy­li recen­zja seria­lu „Bon­ding”
 • 01:44:22 – Nie tyl­ko dla geeków, czy­li rela­cja z Dnia Dar­mo­we­go Komik­su 2019


Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.