Komiksy z serii Star Wars Film

O gwiezd­no­wo­jen­nych komik­sach opo­wia­da­my w Kon­glo­me­ra­cie od lat. Pośród wie­lu serii moż­na zna­leźć na ryn­ku rów­nież te dedy­ko­wa­ne mło­dym czy­tel­ni­kom, w tym komik­so­we adap­ta­cje fil­mów. Po ten seg­ment się­ga­li­śmy do tej pory rzad­ko, bo nie­ste­ty dostęp­ność tytu­łów spod szyl­du Star Wars wyda­wa­nych w USA przez IDW jest u nas nie­wiel­ka. Ale dziś przy­szła pora aby to zmie­nić. Wyjąt­ko­wo w (jak naj­bar­dziej sta­cjo­nar­nym) stu­dio – zasie­dli Jer­ry wraz z synem Huber­tem aby poroz­ma­wiać o komik­sach z serii „Star Wars Film”, któ­rej ostat­ni tom (adap­tu­ją­cy finał sagi Sky­wal­ke­rów) uka­zał się pod koniec minio­ne­go roku. Dla kogo jest to lek­tu­ra? Jak pre­zen­tu­je się opra­wa wizu­al­na? Jakie są naj­więk­sze plu­sy tych komik­sów, a co nie do koń­ca zagra­ło? Czy lepiej naj­pierw się­gnąć po film, czy może jed­nak moż­na od razu prze­czy­tać komik­so­wą adap­ta­cję? O tym wszyst­kim i kil­ku innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście. 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.