Batman Metal. Tom 2: Mroczni Rycerze

Bat­man odkry­wa por­tal pro­wa­dzą­cy do mrocz­ne­go mul­ti­wer­sum: rów­no­le­głych wymia­rów, gdzie losy Zie­mi przy­bra­ły nie­ocze­ki­wa­ny obrót, a człon­ko­wie Ligi Spra­wie­dli­wo­ści zosta­li wyeli­mi­no­wa­ni przez prze­ra­ża­ją­cych Mrocz­nych Ryce­rzy. Teraz nasze­mu świa­tu gro­zi zagła­da, ponie­waż Mrocz­ni Ryce­rze posta­na­wia­ją naje­chać nasz wymiar.

Opo­wie­dzia­na w trzech tomach Bat­man – Metal histo­ria do głę­bi wstrzą­śnie boha­te­ra­mi uni­wer­sum DC Odro­dze­nie!  Sce­na­riusz napi­sa­li Scott Sny­der (All-Star Bat­man) i James Tynion IV (Detec­ti­ve Comics), odpo­wie­dzial­ni wcze­śniej za serie Bat­man i Wiecz­ny Bat­man. Snu­ją oni sze­ro­ko zakro­jo­ną intry­gę zako­rze­nio­ną w mito­lo­gii posta­ci Bat­ma­na. Za rysun­ki odpo­wia­da­ją mistrzo­wie tacy jak: Jim Lee (Liga Spra­wie­dli­wo­ści), Andy Kubert (Bat­man. Mrocz­ny Rycerz – Rasa Panów), John Romi­ta Jr. (Powrót Mrocz­ne­go Ryce­rza – Ostat­nia Kru­cja­ta) oraz powra­ca­ją­cy do two­rze­nia przy­gód Mrocz­ne­go Ryce­rza Greg Capul­lo (Bat­man).  

Komiks „Bat­man Metal. Tom 2: Mrocz­ni Ryce­rze” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.