Podcastowy Dzień Dziecka 2019 – Kura

Po dłuż­szej prze­rwie eki­pa Kon­glo­me­ra­tu powra­ca jako uczest­nik świet­nej, pod­ca­sto­wej ini­cja­ty­wy, któ­rą jest Pod­ca­sto­wy Dzień Dziec­ka. W ramach wyda­rze­nia pod­ca­ste­rzy czy­ta­ją wier­sze, baj­ki i śpie­wa­ją pio­sen­ki z myślą o naj­młod­szych (i mło­dych duchem). Tra­dy­cyj­nie już wszel­kie utwo­ry roz­peł­zły się po róż­nych pod­ca­stach bio­rą­cych udział w akcji, tak­że nagra­nia Bogu­si będzie­cie musie­li poszu­kać na Roz­wój oso­bi­sty dla każ­de­go, zaś u nas będzie­cie mogli posłu­chać wier­sza w inter­pre­ta­cji Aga­ty Chmie­lew­skiej z pod­ca­stu Fir­ma on line. I pamię­taj­cie, że zaba­wa pole­ga na tym, by zna­leźć je wszystkie 😉

Twór­cy Pod­ca­sto­we­go Dnia Dziec­ka 2019 wspie­ra­ją zbiór­kę na rzecz dwu­let­nie­go Jul­ka, u któ­re­go „dzia­ła tyl­ko pół ser­dusz­ka”. Aby ura­to­wać życie dziec­ka, koniecz­na jest ope­ra­cja w kli­ni­ce w Stan­ford w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, któ­rej koszt wyno­si 1.7 milio­na zło­tych. Dodat­ko­wo rodzi­na Jul­ka potrze­bu­je ogrom­nej kwo­ty, któ­ra wią­że się z opła­ta­mi zwią­za­ny­mi z podró­żą i poby­tem w Ame­ry­ce na czas ope­ra­cji i okre­su rehabilitacji! 

Infor­ma­cje na temat dra­ma­tycz­nej sytu­acji, w jakiej zna­lazł się chło­piec, oraz o postę­pie w zbiór­kach spo­łecz­no­ścio­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych w celu pomo­cy mu znaj­dzie­cie na stro­nie face­bo­oko­wej – „Julek – nasze walecz­ne ser­ce!”, oraz w ser­wi­sach Się Poma­ga i Zrzutka.pl!

Zapra­sza­my rów­nież do odwie­dze­nia stro­ny Pod­ca­sto­we­go Dnia Dziec­ka 2019, któ­rą przy­go­to­wał w tym roku Kry­stian Zych z pod­ca­stu o książ­kach dla naj­młod­szych „Co się czy­ta?”.