Legendy Star Wars – Karmazynowe Imperium III: Imperium utracone

Twór­cy kul­to­wych Kar­ma­zy­no­we­go Impe­rium i Kar­ma­zy­no­we­go Impe­rium II po kil­ku­na­stu latach powró­ci­li do swo­jej opowieści.

Kir Kanos, ostat­ni oca­la­ły czło­nek Gwar­dii Impe­rial­nej, jest gotów wyrów­nać rachun­ki z Lukiem Sky­wal­ke­rem i inny­mi, któ­rych obwi­nia o śmierć swo­je­go Impe­ra­to­ra. Na jego dro­dze sta­je była prze­ciw­nicz­ka, a zara­zem nie­mal sym­pa­tia, Mirith Sinn. Obo­je są jed­nak tyl­ko pion­ka­mi w sekret­nej roz­gryw­ce, uknu­tej przez impe­rial­ną klikę!

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

„Star Wars: Kar­ma­zy­no­we Impe­rium III: Impe­rium utra­co­ne” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.