Dlaczego i tak kupisz czytnik

Mia­ła być dys­ku­sja o plu­sach i minu­sach czy­ta­nia na urzą­dze­niach elek­tro­nicz­nych, ale mimo prób nie uda­ło nam się zna­leźć zbyt wie­lu minu­sów, więc jeśli nale­żysz do tych dziw­nych ludzi, któ­rzy jesz­cze czyt­ni­ka nie mają, koniecz­nie posłu­chaj. Oczy­wi­ście tych czy­tu­ją­cych w ten spo­sób regu­lar­nie też zachę­ca­my — zawsze to miło upew­nić się w swo­im wybo­rze, czyż nie? Daj­cie nam znać, czy macie podob­ne doświadczenia.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.