Power of the Sith – gra planszowa

Dziś zapra­sza­my Was na odci­nek eks­pe­ry­men­tal­ny. Jer­ry posta­no­wił bowiem omó­wić koope­ra­cyj­ną grę plan­szo­wą „Star Wars: Power of the Sith”, a jako że naj­ła­twiej tłu­ma­czyć zasa­dy w trak­cie roz­gryw­ki, to zde­cy­do­wał się na zapis jed­nej sesji, wzbo­ga­co­ny o zdję­cia ilu­stru­ją­ce poszcze­gól­ne ele­men­ty zaba­wy. Zatem dziś wyjąt­ko­wo bez wer­sji stric­te audio (tyl­ko słu­cha­nie będzie raczej nie­czy­tel­ne), pole­ca­my do oglą­da­nia jak Jer­ry z dzie­cia­ka­mi wygry­wa z Zako­nem Ryce­rzy Ren! 

Daj­cie rów­nież znać jak podo­ba się Wam taka for­ma, czy chcie­li­by­ście tego rodza­ju mate­ria­łów więcej?

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.