Horrory wielkanocne 7

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas w trak­cie poszu­ki­wa­nia pisa­nek na skła­do­wi­sku radio­ak­tyw­nych odpa­dów dozna­ją obja­wie­nia i spo­ty­ka­ją Marię Man­do­le­nę, z któ­rą oma­wia­ją siód­my już zestaw hor­ro­rów wiel­ka­noc­nych. W jaki spo­sób wybra­li­śmy tego­rocz­ne double featu­re? Czy Szy­mas da radę prze­czy­tać nazwi­sko reży­se­ra „Sank­tu­arium” (2021)? Jak „Unho­ly” wypa­da w porów­na­niu ze „Styg­ma­ta­mi” i „Pod­pa­lacz­ką 2”? Jakie fikoł­ki w reali­za­cji mon­ta­żu zali­cza „Stwór” (1981)? Któ­ry tytuł z dzi­siej­sze­go zesta­wu to praw­dzi­wy dra­mat? W jakim kon­tek­ście przy­wo­łu­je­my sło­wa pre­zy­den­ta Dudy? Co Jer­ry nazwie masa­krą? Kie­dy Man­do wyłą­czył myśle­nie? Co robi kopar­ka przy torach? Jak praw­dzi­wy twar­dziel reagu­je, gdy nadep­nie na deskę z gwoź­dziem? Co cze­ka nas za rok? Któ­ra seria pod­ca­stów zabi­je w koń­cu nasz pod­ca­sting? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

PS Już od sied­miu lat cier­pi­my katu­sze, by zaofe­ro­wać Wam roz­ryw­kę w week­end wiel­ka­noc­ny. Jeże­li doce­niasz to cier­pie­nie, możesz posta­wić mi kawę lub książ­kę poprzez daro­wi­znę na PP: paypal.me/nekropolitan ☕️📚📖 Dzięki.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.