Czytelnicze podsumowanie 2020 – Skura gościnnie w Readers Initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten pro­jekt 🙂 Zapra­sza­my do 45. odcin­ka Readers Ini­ta­ti­ve – pod­ca­stu o

Czytaj dalej

Dochodzenie

Nagi mor­der­ca? Sze­ściu detek­ty­wów? Wszy­scy oni sie­dzą przy jed­nym sto­le pró­bu­jąc roz­wi­kłać zagad­kę kto zabił i w jaki spo­sób. Oryginalnie

Czytaj dalej

Letters from Whitechapel

Deduk­cyj­na gra dla doj­rza­łych gra­czy! Wresz­cie docze­ka­li­śmy się wyma­ga­ją­cej gry o poli­cjan­tach i mor­der­cach, gry w trak­cie, któ­rej poczu­jesz się

Czytaj dalej

Czas podsumowań 2018 cz. 1

W dwie­ście dwu­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia powra­ca­my do Cza­su pod­su­mo­wań, tj. do audy­cji, w któ­rej goście Szy­ma­sa pod­su­mo­wu­ją minio­ny rok,

Czytaj dalej

Diabelska plansza Ouija / Ouija: Narodziły zła

W sto czter­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas przy­wo­łu­je ducha zagi­nio­ne­go przed tygo­dniem Man­do (lub kogoś, kto się za Man­do podaje),

Czytaj dalej