Kocham Dziwne Kino i krótkie Down Under

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym. 

W dzie­więt­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia posta­no­wi­li­śmy przyj­rzeć się fil­mom krót­ko­me­tra­żo­wym od austra­lij­skie­go kolek­ty­wu fil­mow­ców Blue-Ton­gue Films. Sku­pi­li­śmy się na twór­czo­ści Nasha Edger­to­na, ale też wspo­mi­na­my o tych, w któ­rych maczał pal­ce David Michôd – twór­ca fan­ta­stycz­ne­go „Rover”. Te kil­ka pozy­cji, któ­re przy­bli­ży­my to praw­dzi­wy misz-masz gatun­ko­wy. Od peł­nych akcji sen­sa­cyj­nych minia­tu­rek, poprzez dra­ma­ty i fil­my pasu­ją­ce do cyklu „Alfred Hitch­cock przed­sta­wia”, na hor­ro­rach z kosmi­ta­mi koń­cząc. Dzi­siej­szy Dzień Bab­ci jest rów­nież dniem kie­dy Dawid, na ante­nie, ogła­sza nabór do 9. edy­cji Festi­wa­lu Kocham Dziw­ne Kino. Posłuchajcie! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.