Moje seriale cz. 104

Zapra­sza­my na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wia­my seria­le, któ­re oglą­da­my. Co pole­ca­my, cze­go nie pole­ca­my, a co defi­ni­tyw­nie odra­dza­my? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo. 

W dzi­siej­szym odcin­ku doszło ponow­nie do prze­ję­cia serii przez Jerry’ego, ale jest to o tyle uza­sad­nio­ne, że ten pod­cast kon­ty­nu­uje ponie­kąd wąt­ki z Moich seria­li cz. 96, powra­ca on bowiem do „Wspa­nia­łej pani Masiel” z jej fina­ło­wym sezo­nem oraz zapra­sza na omó­wie­nie spin-offa „Brid­ger­to­nów”.

  • 00:01:26 – Kró­lo­wa Char­lot­ta: Opo­wieść ze świa­ta Bridgertonów
  • 00:15:54 – Wspa­nia­ła pani Maisel, sezon 5

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.