Szczelina

Sku­ra wpadł w szcze­li­nę gdzie Józef Kari­ka pisze swo­je książ­ki i wysłu­chał kolej­ny audio­bo­ok tego sło­wac­kie­go pisa­rza. Dziś zapra­sza­my na wyciecz­kę w góry, gdzie może­cie wpaść do szcze­li­ny… Ale nie jest to szcze­li­na w sen­sie fizycz­nym, Kari­ka pro­po­nu­je szcze­li­nę meta­fi­zycz­ną, do inne­go wymia­ru. Oprócz tego stra­szy nas pusty­mi, ciem­ny­mi szla­ka­mi w lesie, opusz­czo­ny­mi cha­ta­mi na pola­nie i sobo­wtó­ra­mi z inne­go świa­ta. Jest bar­dzo cie­ka­wie, szcze­gól­nie kie­dy słu­cha­cie książ­ki spa­ce­ru­jąc po Beski­dzie Ślą­skim, jak zro­bił to nasz pod­ca­ster. W dzi­siej­szej audy­cji dowie­cie się jak Sku­ra oce­nia tę powieść w kon­tek­ście poprzed­nich recen­zo­wa­nych tutaj tek­stów Kari­ki – war­to posłu­chać, bo być może jest to naj­lep­sza powieść Józefa.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.