Moje seriale cz. 96

Zapra­sza­my na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wia­my seria­le, któ­re oglą­da­my. Co pole­ca­my, cze­go nie pole­ca­my, a co defi­ni­tyw­nie odra­dza­my? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo. 

Dzi­siej­szy odci­nek jest wyjąt­ko­wy, bo doszło w nim do prze­ję­cia serii przez Jer­ry­’e­go, któ­ry przy oka­zji zła­mał jed­ną z pod­sta­wo­wych zasad Moich seria­li i opo­wie­dział nie tyl­ko o naj­śwież­szych sezo­nach, a o cało­ści dwóch pro­duk­cji. Na warsz­tat tra­fi­ły zaś dziś:

  • 00:01:39 – Brid­ger­to­no­wie, sezo­ny 1–2
  • 00:20:47 – Wspa­nia­ła pani Maisel, sezo­ny 1–4

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.