Mission: Impossible – Fallout

Dwa lata po uję­ciu Solo­mo­na Lane’a, nie­do­bit­ki z ter­ro­ry­stycz­nej orga­ni­za­cji Syn­dy­kat dzia­ła­ją jako Apo­sto­ło­wie i – pod wodzą eks­tre­mi­sty uży­wa­ją­ce­go pseu­do­ni­mu John Lark – pla­nu­ją prze­ję­cie trzech rdze­ni plu­to­nu. Ethan z dru­ży­ną uda­je się do Ber­li­na, by zapo­biec trans­ak­cji, ale posta­wio­ny pod ścia­ną, decy­du­je się rato­wać Luth­ra i tym samym pozwa­la Apo­sto­łom zbiec z plu­to­nem. Po tej wpad­ce Eri­ka Slo­ane z CIA przy­dzie­la mu do zespo­łu agen­ta Augu­sta Wal­ke­ra, któ­ry ma pomóc IMF odna­leźć i odzy­skać plu­ton, zanim ktoś wyko­rzy­sta go do stwo­rze­nia bomby.

Zgod­nie z obiet­ni­ca­mi zapra­sza­my Was na dwu­głos o naj­now­szej odsło­nie „Mis­sion: Impos­si­ble”! Czym część szó­sta wyróż­nia się na tle swo­ich poprzed­ni­czek? Dla­cze­go to pierw­szy „typo­wy” sequ­el w tej fran­czy­zie? Jak wypa­da kon­sty­tu­ują­ca się wokół Etha­na Hun­ta dru­ży­na do zadań nie­wy­ko­nal­nych? Dla­cze­go efek­ty spe­cjal­ne w „Fal­lo­ut” wyglą­da­ją tak dobrze? Jak bar­dzo cie­szy nas powrót Ilsy Faust? Posłuchajcie.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:55:20

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.