Jack Reacher tom 8: Nieprzyjaciel

Syl­we­ster  1990 roku, dwa mie­sią­ce po upad­ku muru ber­liń­skie­go. Koniec zim­nej woj­ny. W obskur­nym mote­lu w Karo­li­nie Pół­noc­nej zosta­je odna­le­zio­ne cia­ło gene­ra­ła ame­ry­kań­skiej armii, wtó­ry w tym momen­cie powi­nien być w Euro­pie. Jack Reacher – wie­rzą­cy w szczyt­ne ide­ały i żoł­nier­ski honor major żan­dar­me­rii woj­sko­wej – ma prze­pro­wa­dzić śledz­two i jak naj­szyb­ciej zamknąć spra­wę. Kie­dy jed­nak poja­wia­ją się kolej­ne zwło­ki, żony gene­ra­ła, i giną waż­ne doku­men­ty, otrzy­mu­je roz­kaz  prze­rwa­nia śledz­twa. Reacher nie był­by jed­nak sobą, gdy­by tak łatwo zre­zy­gno­wał ze spra­wy, któ­ra na kilo­metr pach­nie spiskiem.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­nem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.