Mission: Impossible – Fallout

Dwa lata po uję­ciu Solo­mo­na Lane’a, nie­do­bit­ki z ter­ro­ry­stycz­nej orga­ni­za­cji Syn­dy­kat dzia­ła­ją jako Apo­sto­ło­wie i – pod wodzą eks­tre­mi­sty używającego

Czytaj dalej

Mission: Impossible – Rogue Nation

Łącz­nik IMF tra­ci życie, a Ethan Hunt zosta­je schwy­ta­ny przez Syn­dy­kat, tj. orga­ni­za­cję ter­ro­ry­stycz­ną zło­żo­ną z byłych agen­tów wywia­du. Komisja

Czytaj dalej

Mission Impossible II

Ethan Hunt z IMF przyj­mu­je misję powstrzy­ma­nia zło­dzie­ja zabój­cze­go wiru­sa przed pró­bą zdzie­siąt­ko­wa­nia ludz­ko­ści. Szy­mas kon­ty­nu­uje rewatch „Mis­sion Impos­si­ble”. Jak

Czytaj dalej