Mission: Impossible – Rogue Nation

Łącz­nik IMF tra­ci życie, a Ethan Hunt zosta­je schwy­ta­ny przez Syn­dy­kat, tj. orga­ni­za­cję ter­ro­ry­stycz­ną zło­żo­ną z byłych agen­tów wywia­du. Komi­sja senac­ka roz­wią­zu­je IMF, zaś Ethan ponow­nie zosta­je uzna­ny za zbie­ga i roz­po­czy­na mor­der­czą grę z lide­rem Syn­dy­ka­tu, Solo­mo­nem Lanem.

Szy­mas zakoń­czył rewatch „Mis­sion Impos­si­ble”. Jak podo­ba­ło mu się „Rouge Nation”? Kto wcie­lił się Steve’a Job­sa prze­stęp­cze­go pół­świat­ka? W jaki spo­sób Tom Cru­ise chciał prze­bić sce­nę z wie­żow­cem w Duba­ju z czę­ści czwar­tej? Dla­cze­go Ilsa Faust, to boha­ter­ka, jakiej potrze­bo­wa­ła ta seria? Jak bar­dzo jaram się „Fal­lo­utem”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.