Lot nad kukułczym gniazdem

„Sły­szę ich kro­ki na kory­ta­rzu. Czar­ni sani­ta­riu­sze w bia­łych uniformach…”

„Lot nad kukuł­czym gniaz­dem” Kena Kesey«a to książ­ka legen­da. Odwie­dzi­ny w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym oraz spo­tka­nie z rudo­wło­sym McMur­phym i Wiel­ką Oddzia­ło­wą to lite­rac­ka przy­go­da z gatun­ku tych naj­lep­szych. Wie­lo­krot­nie ana­li­zo­wa­na histo­ria, o któ­rej teo­re­tycz­nie napi­sa­no i powie­dzia­no już wszyst­ko. Ale czy na pewno?

Pod­ca­sto­we marze­nia, pochwa­ła indy­wi­du­al­no­ści, indiań­ska ducho­wość, wszech­wład­ny Kom­bi­nat, sza­leń­stwo i nar­ko­tycz­ne wizje. Tym wszyst­kim zaj­mie­my się w dzi­siej­szym nagra­niu. Cze­ka­ją na Was prze­my­śle­nia praw­dzi­we­go psy­cho­fa­na oraz oso­by, któ­ra powieść czy­ta­ła po raz pierw­szy. Zain­try­go­wa­ni? Bogu­sia i Szy­mas zapraszają! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.