Świat grozy: Czarny mercedes / Sauna umarłych / Ada mówi

W trzy­sta trzy­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry opusz­cza­ją swój smart dom, wsia­da­ją w czar­ne­go mer­ca i wyru­sza­ją do fiń­skiej sau­ny, by spraw­dzić trzy pierw­sze opo­wia­da­nia z seria­lu audio „Świat Gro­zy” od Sto­ry­tel Ori­gi­nal. Co sta­no­wi myśl prze­wod­nią całej anto­lo­gii? W jaki spo­sób Mar­cin Mort­ka prze­twa­rza legen­dę o czar­nej woł­dze? Jaki­mi gatun­ka­mi ope­ru­je fiń­ski pisarz, autor „Sau­ny umar­łych”? Czym jest tytu­ło­wa „Ada” z bry­tyj­skie­go odcin­ka „Ada mówi”? Jak oce­nia­my war­stwę tech­nicz­ną i tłu­ma­cze­nia tek­stów obco­ję­zycz­nych? Czy się­gnie­my po kolej­ne odcin­ki? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.