Lighthouse

Dziś zapra­sza­my na pod­cast, w któ­rym ter­cet egzo­tycz­ny – Bogu­sia, Sku­ra i Jer­ry – omó­wi dla Was wycze­ki­wa­ny, dru­gi film Rober­ta Egger­sa, czy­li „The Ligh­tho­use”. Czy pro­duk­cja ta speł­ni­ła nasze ocze­ki­wa­nia? Z cze­go może wyni­kać rosną­ca licz­ba mie­sza­nych recen­zji? Czy war­to wybrać się na ten tytuł do kina? Na ile wybór Pat­tin­so­na, koja­rzo­ne­go cały czas głów­nie ze „Zmierz­chem”, oka­zał się strza­łem w dzie­siąt­kę? Któ­re ele­men­ty cało­ści zasłu­gu­ją na szcze­gól­ną uwa­gę? I w koń­cu, ile w tym fil­mie znaj­dzie­cie Love­cra­fta? Posłuchajcie!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.