Cztery po północy

W okre­sie przed­świą­tecz­nym Man­do zro­bił sobie pre­zent i po 25 latach powró­cił do książ­ki, któ­ra w pew­nym sen­sie spra­wi­ła, że roz­po­czę­ta chwi­lę wcze­śniej przy­go­da z tym pisa­rzem, umoc­ni­ła się i prze­trwa­ła do dziś. Dzię­ki wydaw­nic­twu Alba­tros i skle­po­wi Audioteka.pl, w ramach serii „Ste­phen King. Mini­po­wie­ści”, z książ­ką moż­na zapo­znać się w for­mie dźwię­ko­wej. A jeśli chce­cie poznać opi­nię Man­do i czy zbiór prze­trwał pró­bę cza­su, zapra­sza­my do audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.