Stephen King poleca #4: Furia

W 1977 na bli­skim Wscho­dzie gru­pa arab­skich ter­ro­ry­stów doko­nu­je zama­chu na byłe­go agen­ta CIA Pete­ra John­so­na, pory­wa­jąc jego syna Robi­na. Jon­son któ­ry wyszedł cało z opre­sji roz­po­czy­na poszu­ki­wa­nia syna. Akcja fil­mu roz­gry­wa się w dwóch pla­nach – sen­sa­cyj­no-poli­tycz­nym i parap­sy­cho­lo­gicz­nym – któ­re wza­jem­nie się przenikają.

Zapra­sza­my do odsłu­cha­nia 65. odcin­ka pod­ca­stu Radio SK. W dzi­siej­szej audy­cji powra­ca­my z serią, w któ­rej oma­wia­my fil­my szcze­gól­nie pole­ca­ne przez Kin­ga. Za mikro­fo­nem ponow­nie sta­je Łukasz Sku­ra, a wspie­ra­ją go tra­dy­cyj­nie Hubert Span­dow­ski oraz wyjąt­ko­wo Michał Olesz­czyk, kry­tyk fil­mo­wy, autor blo­ga „Ostat­ni fotel po pra­wej stro­nie”. Na warsz­tat bie­rze­my film Furia Bria­na De Pal­my, reży­se­ra pierw­szej ekra­ni­za­cji książ­ki Kinga.

Przy­dat­ne linki:


- Ostat­ni fotel po pra­wej stro­nie – blog nasze­go gościa Michała

- Zakoń­cze­nie Zabri­skie Point

- Wywiad z Pau­li­ne Kael (ang)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.