Legion

Zakoń­czył się pierw­szy sezon „Legio­nu”. Czy pro­duk­cja sta­cji FX dosko­czy­ła do poprzecz­ki, któ­rą pierw­szy­mi odcin­ka­mi usta­wi­ła sobie bar­dzo wyso­ko? Na ile spraw­dzi­ły się prze­wi­dy­wa­nia jakie Jer­ry snuł przy oka­zji pod­ca­stu z pierw­szy­mi wra­że­nia­mi? Co się uda­ło, a co roz­cza­ro­wa­ło? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym, nagry­wa­nym na gorą­co, podcaście.

Sek­cja spoj­le­ro­wa od 17.22

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.