Dworzec Śródmieście

War­sza­wa po Zagła­dzie. Ludzie żyją na pod­ziem­nych dwor­cach metra, w piw­ni­cach, w zapo­mnia­nych przej­ściach. Śmie­ją się i pła­czą, kocha­ją i nie­na­wi­dzą, cze­ka­ją, nie wie­dząc na co, szu­ka­ją rzad­ko wie­dząc cze­go. Żyją i umie­ra­ją. Ale cza­sem, kie­dy śmierć jest zbyt gwał­tow­na, kru­cha rów­no­wa­ga i pro­wi­zo­rycz­na umo­wa spo­łecz­na zosta­ją naruszone.

Czy po woj­nie ato­mo­wej nie ma już dobrych ludzi? Czy każ­dy czło­wiek, nawet ten z pozo­ru naj­lep­szy, ma w sobie uta­jo­ne­go zbrod­nia­rza, któ­ry za godzi­wą zapła­tę zro­bi wszyst­ko? Ile war­te jest w takim świe­cie życie – bra­ta, męża, syna…

Napi­sa­na z wiel­kim roz­ma­chem kul­mi­na­cja przy­gód rudo­bro­de­go stal­ke­ra Bor­ki z Krysz­ta­ło­we­go Pała­cu, poka­zu­ją­ca życie War­sza­wy poza sys­te­mem sto­łecz­ne­go metra od chwi­li Zagła­dy, aż po cza­sy naj­now­sze. Klucz do zro­zu­mie­nia wyda­rzeń try­lo­gii war­szaw­skiej, odkry­wa­ją­cy wszyst­kie tajem­ni­ce i mister­ną siat­kę powią­zań mię­dzy pozor­nie nie­zna­jo­my­mi bohaterami.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.