Marvel. Absolutnie wszystko, co musisz wiedzieć

„Marvel. Abso­lut­nie wszyst­ko, co musisz wie­dzieć” to album poświę­co­ny naj­waż­niej­szym super­bo­ha­te­rom i arcy­zło­czyń­com z komik­so­we­go mul­ti­ver­sum Marve­la. Znaj­dzie­my tu tysią­ce cie­ka­wo­stek dot. poszcze­gól­nych posta­ci, dru­żyn, naj­więk­szych kon­flik­tów, nie­zwy­kłych arte­fak­tów i cie­ka­wych loka­cji. W trak­cie lek­tu­ry dowie­cie się, jak żaba zyska­ła moc boga pio­ru­nów, kim jest Spi­der-Szyn­ka i jak powstał Fran­ken­Ca­stle. A w pod­ca­ście wyja­śnię Wam, do kogo skie­ro­wa­na jest ta pozy­cja, jak pre­zen­tu­je się na pół­ce oraz w jaki spo­sób nale­ży ją czy­tać. Zapra­szam do słuchania.

Książ­kę „Marvel. Abso­lut­nie wszyst­ko, co musisz wie­dzieć” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.