Strażak

Nikt nie wie dokład­nie, kie­dy i jak to się zaczę­ło. Przez kraj prze­ta­cza się prze­ra­ża­ją­ca pla­ga, któ­ra ude­rza w kolej­ne mia­sta: Boston, Detro­it, Seat­tle. Leka­rze nazy­wa­ją to Dra­co Incen­dia Try­cho­phy­ton. Dla wszyst­kich innych to Dra­gon­sca­le, wyso­ce zakaź­ny, śmier­tel­ny zarod­nik. Naj­pierw na cie­le poja­wia­ją się pięk­ne czar­no-zło­te pla­my, a następ­nie ludzie sta­ją w pło­mie­niach. Zaka­ża­ją się milio­ny, ogień wybu­cha wszę­dzie. Nie ma anti­do­tum. Nikt nie jest bezpieczny.

Pie­lę­gniar­ka Har­per Gray­son opie­ko­wa­ła się set­ka­mi zain­fe­ko­wa­nych pacjen­tów, zanim jej szpi­tal cał­ko­wi­cie spło­nął. Teraz zło­te pla­my odkry­ła na wła­snym cie­le. W szpi­ta­lu widzia­ła wie­le matek, któ­re rodzi­ły zdro­we dzie­ci, więc wie­rzy, że jej dziec­ko też takie będzie… jeśli sama doży­je dnia poro­du. Bar­dziej niż ognia musi jed­nak uni­kać zbroj­nej Bojów­ki Kre­ma­cyj­nej, samo­zwań­cze­go oddzia­łu ści­ga­ją­ce­go bez­względ­nie wszyst­kich tych, któ­rzy ich zda­niem noszą w sobie zarod­ni­ki. Gdy ludz­kość pogrą­ża się w pło­mie­niach i sza­leń­stwie, na hory­zon­cie poja­wia się tajem­ni­cza i fascy­nu­ją­ca postać: czło­wiek w brud­nej, żół­tej kurt­ce stra­ża­ka, noszą­cy żela­zny pręt. Sza­lo­ny Stra­żak, prze­mie­rza­ją­cy ruiny New Hamp­shi­re, zain­fe­ko­wa­ny Dra­gon­sca­le, zdo­łał kon­tro­lo­wać w sobie ogień i uży­wa go jak tar­czy, bro­niąc ści­ga­nych, i bro­ni, gdy mści się za skrzyw­dzo­nych. Har­per musi poznać jego tajem­ni­cę, nim ogar­ną ją płomienie.

Zacho­waj­cie zim­ną krew, nad­cho­dzi STRAŻAK!

W 261. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK oma­wia­my pre­mie­ro­wą powieść Joe Hil­la „Stra­żak”. Spo­tka­li­śmy się trzy­oso­bo­wym gro­nie. O książ­ce dys­ku­tu­ją: Burial z ser­wi­su Kingowiec.pl, Jer­ry z blo­ga Jer­ry­’s Tales i Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go oraz Man­do z ser­wi­su StephenKing.pl i Kon­glo­me­ra­tu podcastowego.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK i ser­wi­sie Kingowiec.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub tym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.