Nieoficjalne ekranizacje Stephena Kinga cz. 2

Ste­phen King to naj­czę­ściej ekra­ni­zo­wa­ny pisarz świa­ta. Docze­kał się kil­ku­dzie­się­ciu fil­mów kino­wych, wypusz­czo­nych od razu na rynek dvd/video, tele­wi­zyj­nych, ama­tor­skich i osob­ne­go wor­ka sequ­eli. Jest to też pisarz, któ­ry ma na swo­im kon­cie ekra­ni­za­cję same­go pomy­słu na opo­wia­da­nie, choć trud­no powie­dzieć czy sam zda­je sobie z tego spra­wę… ale o tym innym razem. W dzi­siej­szym odcin­ku usły­szy­cie nato­miast o fil­mach opar­tych na opo­wia­da­niach Kin­ga, ale powsta­łych bez praw do ekranizacji.

W sto czter­dzie­stym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK pozna­cie szcze­gó­ły na temat dwóch fil­mów, a tak­że dowie­cie się tego co też mają one wspól­ne­go ze Ste­phe­nem Kingiem.


(1985) Tales from the Dark­si­de: Biga­lo­w’s Last Smoke

(2003) Julie Gana­pa­thi


 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.