Kobiety eksploatacji. Odcinek 10: Nieodwracalne

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­ny film euro­pej­ski. Zbyt bru­tal­ny, by oglą­dać go po raz dru­gi. Skan­dal! Hań­ba! Pro­wo­ka­cja! Legen­dar­ny dra­mat w reży­se­rii Gaspa­ra Noé „Nie­od­wra­cal­ne” już w chwi­li pre­mie­ry na festi­wa­lu w Can­nes obrósł kon­tro­wer­sja­mi i… kul­tem. Fil­mo­we doświad­cze­nie dla wie­lu widzów tak skraj­ne, że pod­czas pro­jek­cji wycho­dzi­li z kina. Opo­wieść o prze­mo­cy, zemście, zezwie­rzę­ce­niu i mar­no­ści czło­wie­ka wobec usta­lo­ne­go porząd­ku. Odpo­wiedź na „Oczy sze­ro­ko zamknię­te” Kubric­ka. Kamień węgiel­ny fran­cu­skiej eks­tre­my. Teatr okru­cień­stwa, defi­nio­wa­ny przez dwie nie­sław­ne sce­ny – mor­der­stwa gaśni­cą (25 ude­rzeń!!!) i bru­tal­ne­go gwał­tu (10 naj­dłuż­szych minut w życiu każ­de­go widza). Nowy głos w opo­wie­ściach spod zna­ku „gwał­tu i zemsty”? A może fil­mo­wa wydmusz­ka, sku­pio­na na szo­ko­wa­niu? Mani­fest nowe­go poko­le­nia twór­ców? Czy może prze­kro­cze­nie gra­ni­cy dobre­go sma­ku? Po któ­rej stro­nie bary­ka­dy opo­wie­dzą się Mar­ta i Bogu­sia – eli­tar­ne­go odbior­cy czy zwy­ro­la? Kobie­ty eks­plo­ata­cji w podró­ży do pie­kła i z powrotem.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.