Star Wars VIII: Ostatni Jedi

Dwa lata ocze­ki­wa­nia i oto pre­mie­ra Epi­zo­du VIII Gwiezd­nych wojen już za nami. Po nie­złym, ale dość zacho­waw­czym i odtwór­czym „Prze­bu­dze­niu mocy”, po kapi­tal­nym „Łotrze 1”, ocze­ki­wa­nia wobec „Ostat­nie­go Jedi” mie­li­śmy duże, choć nie do koń­ca spre­cy­zo­wa­ne. Oka­za­ło się, że film Ria­na John­so­na zasko­czył chy­ba wszyst­kich, co widać zresz­tą choć­by po spo­la­ry­zo­wa­niu opi­nii na temat naj­now­szej odsło­ny gwiezd­nej sagi.

Jak zatem poto­czy­ły się dal­sze losy troj­ga nowych boha­te­rów, czy­li Rey, Fin­na i Poe Dame­ro­na? Ile z prze­wi­dy­wań i fanow­skich teo­rii się spraw­dzi­ło? Czy wąt­ki posta­ci zna­nych ze sta­rej try­lo­gii zosta­ły popro­wa­dzo­ne w satys­fak­cjo­nu­ją­cy spo­sób? Dla­cze­go „Ostat­ni Jedi” ma oce­ny od „naj­lep­sze Gwiezd­ne woj­ny od cza­sów Impe­rium kontr­ata­ku­je”, do „tęsk­nię do pozio­mu pre­qu­eli”? O tym i wie­lu, bar­dzo wie­lu kwe­stiach dys­ku­tu­je­my w dzi­siej­szym podcaście.

Sek­cja spoj­le­ro­wa roz­po­czy­na się od 38 minu­ty i 36 sekundy

Wspo­mnia­ny pod­cast Mysz­ma­sza zła­pie­cie tu.

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.