Cujo

W 585. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Tym razem jed­nak nie w wir­tu­al­nym stu­diu a na żywo. W prze­rwie mię­dzy pre­lek­cja­mi pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Łódz­kie­go Festi­wa­lu Fan­ta­sty­ki Kapi­tu­larz, polo­we stu­dio Radia SK zosta­ło roz­bi­te na mur­ku przed Wydzia­łem Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Dzi­siaj na tapet tra­fia ekra­ni­za­cja książ­ki „Cujo”, któ­ra swo­ją pre­mie­rę mia­ła 40 lat temu. Do cze­go fil­mow­cy wyko­rzy­sta­li nabiał? Czy prze­bra­nie rot­twe­ile­ra w kostium ber­nar­dy­na może przy­nieść zado­wa­la­ją­cy efekt? Ile samo­cho­dów znisz­czo­no na pla­nie fil­mu? Czy moż­na cie­ka­wie wyko­rzy­stać maszy­nę do masko­wa­nia stat­ków z II Woj­ny Świa­to­wej? Jak film z gatun­ku Ani­mal Attack wpły­nął na roz­wój fran­czy­zy Sco­oby­’e­go Doo? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań pozna­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.