Splat!FilmFest 4 na żywo: dzień 1

Trwa wła­śnie czwar­ta edy­cja Splat!FilmFest, tj. naj­więk­sze­go i naj­waż­niej­sze­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru. Jak wyglą­dał festi­wa­lo­wy ponie­dzia­łek? O tym opo­wie­dzą Adrian Burz (Cine­ma Post Cast) i Szy­mon Cie­śliń­ski (Nekro­po­li­tan).

Oce­nia­my otwar­cie impre­zy, recen­zu­je­my „Wiatr” (2018) duetu Tam­mi i Suther­land, wyja­śnia­my, dla­cze­go nie chce­my dziś oglą­dać „Suspi­rii” Dario Argen­to, a na koniec Adrian krót­ko opi­niu­je wtor­ko­we i śro­do­we fil­my, któ­re już widział, a któ­re Szy­mas obej­rzy w cią­gu naj­bliż­szych 48 godzin.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.