Stranger Things: Hawkins Horrors

W minio­ne waka­cje obej­rza­łem z cór­ką serial „Stran­ger Things”, a następ­nie, aby umi­lić sobie ocze­ki­wa­nie na fina­ło­wy sezon, posta­no­wi­li­śmy się­gnąć po książ­ki z tego uni­wer­sum. Tu cze­ka­ła na nas duża nie­spo­dzian­ka. Oka­za­ło się, że rok temu Wydaw­nic­two Feeria wypu­ści­ło na naszym ryn­ku nową pozy­cję, pt. „Haw­kins Hor­rors. Zbiór prze­ra­ża­ją­cych opo­wie­ści”, czy­li anto­lo­gię opo­wia­dań gro­zy, któ­rych akcja umiesz­czo­na jest w loka­cjach zna­nych z pro­duk­cji Net­flik­sa. Nar­ra­to­ra­mi są zna­ni nam boha­te­ro­wie seria­lu, a histo­rie prze­zna­czo­ne są dla młod­sze­go czy­tel­ni­ka, ale star­si odbior­cy, wycho­wa­ni na seriach „Uli­ce stra­chu”, „Gęsia skór­ka” czy „Szko­ła przy cmen­ta­rzu”, też powin­ni być zado­wo­le­ni. Razem z cór­ką zaser­wo­wa­li­śmy sobie tydzień z opo­wie­ścia­mi gro­zy na dobra­noc. Co z tego wyszło? Dowie­cie się tego z dzi­siej­sze­go podcastu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.