Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Pod­czas gdy świat coraz śmie­lej spo­glą­da w kie­run­ku eks­plo­ra­cji kosmo­su, pro­fe­sor arche­olo­gii, India­na Jones, czu­je się coraz mniej potrzeb­ny. Nie­prze­pra­co­wa­na żało­ba, sepa­ra­cja i nad­cho­dzą­cą eme­ry­tu­ra pogrą­ża­ją go w ciem­nych myślach, lecz nagle na hory­zon­cie poja­wia się wizja kolej­nej, być może ostat­niej przy­go­dy. Rząd USA, nazi­ści i Hele­na Shaw poszu­ku­ją bowiem pew­ne­go arte­fak­tu, któ­ry może zmie­nić losy ludzkości.

Z oka­zji fil­mo­we­go domknię­cia losów Indie­go i poże­gna­nia się Har­ri­so­na For­da z rolą genial­ne­go arche­olo­ga Jer­ry, Szy­mas oraz Sev z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva posta­no­wi­li sko­czyć do kina, a następ­nie podzie­lić się swo­imi wra­że­nia­mi z sean­su. Jak oce­nia­my kom­pu­te­ro­wo odmło­dzo­ne­go For­da, dłu­gą sce­nę otwar­cia oraz kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą fil­mu? Czy zmę­czo­ny życiem Indy wzbu­dził w nas wolę przy­go­dy? Jak wypadł w kon­tra­ście z prze­bo­jo­wą i cynicz­ną Hele­ną? Dla­cze­go zmę­czył nas pościg w Maro­ku? Co sądzi­my o tytu­ło­wym arte­fak­cie i powro­cie nazi­stów? Na ile jest to satys­fak­cjo­nu­ją­ce domknię­cie losów Jone­sa? Posłuchajcie.

01:07:54 – stre­fa spoilerowa

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.