Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Pod­czas gdy świat coraz śmie­lej spo­glą­da w kie­run­ku eks­plo­ra­cji kosmo­su, pro­fe­sor arche­olo­gii, India­na Jones, czu­je się coraz mniej potrzeb­ny. Nieprzepracowana

Czytaj dalej

Sekretne okno

W 574. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­dio ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek

Czytaj dalej

Filmy wakacyjne cz. 14

Seria fil­mów waka­cyj­nych wra­ca z przy­tu­pem, pro­sto z Beski­du Ślą­skie­go. Dzi­siaj o tym co się sta­ło z pod­ca­sta­mi nagra­ny­mi podczas

Czytaj dalej