Fale

Wyso­ka fala, deska sur­fin­go­wa, lato, Hawa­je, wal­ka z rakiem i umie­ra­ją­ca naj­bliż­sza oso­ba – to tema­ty, któ­re cięż­ko połą­czyć w jed­ną, spój­ną całość. W komik­sie Aja Dun­go autor poka­zu­je histo­rię sur­fin­gu, a tak­że pry­wat­ną histo­rię swo­jej miło­ści do Kri­sten, któ­ra umie­ra. Jak to się uda­ło – o tym dziś opo­wie Skura.

Patro­ni­te Sku­ry: patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.