Lilja’s Library: The World of Stephen King

W dzi­siej­szej audy­cji po raz pierw­szy oma­wiam książ­kę poświę­co­ną Ste­phe­no­wi Kin­go­wi. Na począ­tek idzie Lilja’s Libra­ry: The World of Ste­phen King, któ­rej auto­rem jest Hans-Ake Lil­ja, twór­ca stro­nywww.liljas-library.com. Gene­ral­nie zawie­ra ona „prze­re­da­go­wa­ne” mate­ria­ły znaj­du­ją­ce się już na tej stro­nie, czy­li cały stos wywia­dów i „recen­zji”. Oce­niam ją raczej moc­no nega­tyw­nie, ale też spo­rą część odcin­ka poświę­cam same­mu auto­ro­wi i pew­ne­mu feno­me­no­wi jego strony.

Tutaj znaj­dzie­cie wszyst­kie cie­ka­wost­ki na temat tej książ­ki i jeśli o czymś mówię w odcin­ku to na pew­no to tam odszukacie.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.