Rose Madder

Naj­bar­dziej prze­ni­kli­wy obraz kobie­cej psy­chi­ki stwo­rzo­ny przez Ste­phe­na Kinga.
Prze­ra­ża­ją­cy obraz potwo­ra kry­ją­ce­go się za fasa­dą normalności.

Uciecz­ka od peł­ne­go prze­mo­cy mał­żeń­stwa nie jest tak pro­sta, jak się wyda­je. Nie wystar­czy spa­ko­wać rze­czy, wyje­chać do inne­go mia­sta, zna­leźć pra­cę i inne­go męż­czy­znę. Zwłasz­cza jeśli ten, od któ­re­go się ucie­ka, jest sza­no­wa­nym przez wszyst­kich oby­wa­te­lem i… policjantem.

Pew­ne­go dnia Rosie Daniels decy­du­je się porzu­cić swo­je­go męża, przed któ­rym odczu­wa panicz­ny strach, i pod przy­bra­nym nazwi­skiem roz­po­cząć nowe życie. Ucie­ka do inne­go mia­sta, gdzie wkrót­ce zdo­by­wa cie­ka­wą pra­cę, nawią­zu­je zna­jo­mo­ści i przy­jaź­nie. W skle­pie ze sta­ro­cia­mi kupu­je nie­zwy­kły obraz zaty­tu­ło­wa­ny „Rose Mad­der”, któ­ry – jak się oka­że – pozwa­la prze­nik­nąć do inne­go świa­ta. Tym­cza­sem tro­pem kobie­ty podą­ża jej psy­cho­pa­tycz­ny mąż Nor­man, z zawo­du poli­cjant, goto­wy zabić każ­de­go, kto mu się sprze­ci­wi. Jest już coraz bli­żej, śle­dzi jej przy­ja­ciół, zdo­by­wa jej adres. Tyl­ko uciecz­ka w świat „Rose Mad­der” może oca­lić życie Rosie…

W 246. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK ste­ry przej­mu­je Żar­łok, któ­ry opo­wie Wam o książ­ce „Rose Mad­der”. W audy­cji gościn­nie poja­wia się Mando.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.