Radio SK 500 – Najlepsze co mnie spotkało

Pół tysią­ca nume­ro­wa­nych odcin­ków pod­ca­stu Radio SK zosta­ło dzi­siaj zamknię­te. Z przy­jem­no­ścią Pół tysią­ca nume­ro­wa­nych odcin­ków pod­ca­stu Radio SK zosta­ło dzi­siaj zamknię­te. Z przy­jem­no­ścią odda­ję w wasze ręce audy­cję wyjąt­ko­wą. Tak jak nie raz zaska­ki­wa­li­śmy nie­sza­blo­no­wym dobo­rem tema­tów, tak i dzi­siaj mam dla was coś, cze­go może nie spo­dzie­wa­li­ście się po 500. odcin­ku. Nie będzie to dia­log w wie­lo­oso­bo­wym skła­dzie, a solów­ka. Nie będzie to kil­ku­go­dzin­ny gigant, a krót­ka (jak na nasze stan­dar­dy) audy­cja. Nie będzie to zapla­no­wa­na wie­lo­wąt­ko­wa ana­li­za, a lek­ko cha­otycz­ny potok słów, nagra­ny bez pla­nu, ale od ser­ca. Dzi­siaj opo­wiem wam o naj­lep­szym, co mnie spo­tka­ło, odkąd zaczą­łem się bawić w pisa­nie i mówie­nie o Kin­gu w internecie.

Dzi­siaj pole­cam wer­sję youtu­bo­wą, któ­rą wzbo­ga­ci­łem wizu­al­nie by uatrak­cyj­nić słuchanie 🙂

W tym tygo­dniu będę miał dla was jesz­cze jeden odci­nek, w któ­rym wresz­cie zamknę rocz­ni­co­we świę­to­wa­nie pod­ca­stu, pod­su­mu­ję minio­ne 12 mie­się­cy, zary­su­je pla­ny na dru­gą poło­wę roku i opo­wiem wię­cej o mojej decy­zji by po 11 latach nagry­wa­nia wystar­to­wać z Patro­ni­te. O tym usły­szy­cie już ten pią­tek czte­ry po pół­no­cy, ale jeśli podo­ba wam się to co robię i chce­cie spra­wić by moja pra­ca sta­ła się odro­bi­nę łatwiej­sza to już dzi­siaj pod­sy­łam link 🙂

https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.