Filmy zimowe cz. 70

W dzi­siej­szym odcin­ku Sku­ra wra­ca do korze­ni cyklu Fil­mów zimo­wych gdyż uka­zał się nowy, bia­ły sezon „Far­go”, od któ­re­go tema­tu muzycz­ne­go nasza pod­ca­sto­wa seria zapo­ży­czy­ła intro audy­cji. Wra­ca­my na Min­ne­so­tę, aby spraw­dzić jak rzą­dzi tam sza­lo­ny zły sze­ryf, a potem wyjeż­dża­my na Islan­dię, aby roz­wią­zać zagad­kę mor­der­stwa kolej­nych gości hote­lu milionera.

W odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • Far­go sezon 5 (2023) Noah Hawley
  • Mor­der­stwo na koń­cu świa­ta (2023) Brit Mar­ling, Zal Batmanglij

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.