Ex Machina. Tom 1

Egmont ser­wu­je nam obec­nie ofen­sy­wę tytu­łów z wydaw­nic­twa Ver­ti­go i pokło­siem tego jest mie­dzy inny­mi wyda­nie po raz pierw­szy na naszym ryn­ku „Ex Machi­ny” autor­stwa Bria­na K. Vau­gha­na oraz Tony­’e­go Har­ri­sa. Jer­ry, pokła­da­jąc zaufa­nie w sce­na­rzy­ście oraz zain­try­go­wa­ny okład­ką, posta­no­wił spraw­dzić, z czym mamy w tym wypad­ku do czy­nie­nia. A jak się oka­za­ło „Ex Machi­na” to komiks dość nie­ty­po­wy. Dla­cze­go war­to się nim zain­te­re­so­wać? Posłuchajcie!

Ex Machi­nę kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.