Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Mie­siąc temu oma­wia­li­śmy pierw­sze wra­że­nia z naj­now­sze­go seria­lu aktor­skie­go z uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen, czy­li „Star Wars: Obi-Wan Keno­bi”. Dziś Man­do, Sick i Jer­ry powra­ca­ją aby pody­sku­to­wać o całym sezo­nie. Ile z naszych obaw (i nadziei) ziści­ło się w ramach trwa­ją­ce­go sezo­nu? Czy podo­ba się nam rela­cja Obi-Wana i Vade­ra zapre­zen­to­wa­na przez twór­ców seria­lu? Jak osta­tecz­nie oce­nia­my histo­rię Revy i cały motyw Inkwi­zy­cji? Czy sce­na­rzy­ści pora­dzi­li sobie z wąt­kiem Lei i Luke­’a? Jak oce­nia­my stro­nę tech­nicz­ną i aktor­ską tej pro­duk­cji? I w koń­cu, czy widzi­my szan­sę i cze­ka­my na kolej­ny sezon? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.