Transmetropolitan. Tom 1

Tro­chę nie chce się w to wie­rzyć, ale to już ponad 20 lat temu War­ren Ellis (odpo­wie­dzial­ny za sce­na­riusz) oraz Darick Robert­son (odpo­wie­dzial­ny za ilu­stra­cje) wypu­ści­li pierw­szy zeszyt serii „Trans­me­tro­po­li­tan”.  Dzie­ła, któ­re łącząc wąt­ki poli­tycz­no-spo­łecz­ne, trans­hu­ma­ni­stycz­ne, cyber­punk, scien­ce-fic­tion i pod­le­wa­jąc to wszyst­ko smo­li­ście czar­nym humo­rem prze­szło do żela­znej kla­sy­ki komik­su. Misia­el i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić jak ten tytuł bro­ni się obec­nie. Czy przy­go­dy Pają­ka Jeru­za­lem stra­ci­ły na sile raże­nie, czy może wręcz prze­ciw­nie? Jak wypa­da podział cało­ści na krót­sze opo­wie­ści? Któ­re ele­men­ty komik­su podo­ba­ją się nam naj­bar­dziej? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Trans­me­tro­po­li­tan kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.