Cobra Kai – sezon 4

Cobra Kai never dies!!! „Cobra Kai” to ofi­cjal­na seria­lo­wa kon­ty­nu­acja kul­to­wych fil­mów „Kara­te Kid”. Legen­dar­ny poje­dy­nek Johnny’ego Lawrence’a z Danie­lem LaRus­so trwa w naj­lep­sze i wzbu­dza ogrom­ną sym­pa­tię widzów. Serial powra­ca z kolej­nym czwar­tym sezo­nem. Odwiecz­ni wro­go­wie – John­ny i Daniel – tym razem muszą współ­pra­co­wać, bo w doli­nie poja­wi­ło się nowe zagro­że­nie. Sze­re­gi Cobra Kai, tre­no­wa­ne­go przez Joh­na Kreese«a zasi­lił bar­dzo sil­ny prze­ciw­nik – zna­ny z fil­mu „Kara­te Kid III” Ter­ry Silver. Mło­dzi adep­ci kara­te muszą zjed­no­czyć się i sta­nąć do wal­ki w corocz­nym tur­nie­ju All-Val­ley. A gra toczy się o naj­wyż­szą staw­kę – poko­na­ni muszą odejść… 

Bogu­sia i Man­do spo­ty­ka­ją się w wir­tu­al­nym stu­dio, aby omó­wić naj­now­sze odcin­ki. Czy jeste­śmy zado­wo­le­ni? Czy nostal­gia nadal dzia­ła? Tona teen-dra­my, a może jed­nak coś wię­cej? Czy nowy złol nas prze­ko­nu­je? Jak spraw­dza­ją się mło­dzi boha­te­ro­wie? Któ­re­mu dojo kibi­cu­je­my? Pofru­nie­my jak orzeł, a może uką­si­my jak kobra? I co mają do tego gołe kla­ty kara­te­ków? O tym wszyst­kim w dzi­siej­szym podcaście.

UWAGA! Rób­cie unik, jeśli nie chce­cie spo­ile­rów! W audy­cji jest ich tyle, ile kop­nięć pod­czas fina­ło­wej wal­ki. Tym razem ostrze­ga­my, choć pamię­taj­cie – NO MERCY!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.