Dom Maynarda

Poprzecz­ka zosta­ła pod­nie­sio­na wyso­ko: Sku­ra nagrał pod­cast w syl­we­stra, zaczął w roku 2021 a skoń­czył w 2022. Dodat­ko­wo dopa­so­wał recen­zo­wa­ną książ­kę o powra­ca­ją­cym z fron­tu wete­ra­nie do zaśnie­żo­nej cha­ty w lesie w sta­nie Maine. W tej audy­cji dźwię­ki wystrze­li­wa­nych fajer­wer­ków łączą się z nar­ra­cją i przy­po­mi­na­ją o wybu­cha­ją­cych minach w Wiet­na­mie. Następ­ny cel to nagra­nie pod­ca­stu z recen­zją „Pie­ces of a Woman” Kor­néla Mun­dru­czó pod­czas poro­du dziec­ka! Zapra­sza­my do odsłu­chu recen­zji podzie­lo­nej na stre­fę spoj­le­ro­wą i wol­ną od spoj­le­rów. To książ­ka prze­sy­co­na zimą w 100%, ale czy god­na pole­ce­nia nawet w tym okre­sie? Posłuchajcie!

Sku­rę może­cie wspie­rać oczy­wi­ście na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.