Star Wars. Wielka Republika: Gasnąca gwiazda

Dzię­ki wydaw­nic­twu Ole­sie­juk 2022 rok obfi­to­wał w książ­ko­we pre­mie­ry z uni­wer­sum Star Wars. Pośród nich zna­la­zła się rów­nież – i to krót­ko po pre­mie­rze świa­to­wej – fina­ło­wa powieść z pierw­szej fazy cyklu The High Repu­blic, na któ­rej omó­wie­nie zapra­sza­ją dziś Man­do, Rychu oraz Jer­ry. Jak oce­nia­my „Gasną­cą gwiaz­dę” jako zwień­cze­nie pierw­sze­go eta­pu pro­jek­tu Wiel­ka Repu­bli­ka? Jakie kon­se­kwen­cje na przy­szłość mogą mieć wyda­rze­nia tutaj przed­sta­wio­ne? Któ­re pomy­sły fabu­lar­ne zapro­po­no­wa­ne przez Clau­dię Gray nam się spodo­ba­ły, a któ­re uwa­ża­my za total­nie chy­bio­ne? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:47:52

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.