Blade Runner

Łow­ca Andro­idów. Dzie­ło kul­to­we. Autor­skie podej­ście do kina gatun­ko­we­go. Este­tycz­ne doświad­cze­nie z głęb­szym prze­sła­niem. Film total­ny, o któ­re­go popu­lar­no­ści świad­czą tysią­ce komen­ta­rzy, tak­że w pol­skim inter­ne­cie. A jed­nak pomi­mo tego… lub wła­śnie przez wzgląd na ową popu­lar­ność Jer­ry i Szy­mas posta­no­wi­li wło­żyć kij w mro­wi­sko i roz­pra­wić się z legen­dą Bla­de Runnera

Dla­cze­go wspo­mnia­ny pozy­tyw­ny odbiór nas zaska­ku­je? Czy Bla­de Run­ner zawsze cie­szył się takim uzna­niem, jak mogło­by się dziś wyda­wać? Cze­go dzie­ło Ridleya Scot­ta – zwłasz­cza w wer­sji reży­ser­skiej czy final­nej – wyma­ga od swo­je­go odbior­cy? Czy próg wej­ścia w świat andro­idów i łow­ców nie jest za wyso­ki? Na ile jasny jest prze­kaz dot. pro­ble­ma­ty­ki czło­wie­czeń­stwa i trans­hu­ma­ni­zmu? O tym wszyst­kim usły­szy­cie już dziś. Tyl­ko w Kon­glo­me­ra­cie Podcastowym.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.